Lyngdal kirkelige fellesråd > Lyngdal kirkelige fellesnemnd
Lyngdal kirkelige fellesnemnd

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at kommunene Audnedal og Lyngdal skal slås sammen til én kommune fra 01.01.2020 (Innst. 386 S (2016-2017)) I og med at det skal være ett kirkelig fellesråd i hver kommune, følger det av Stortingsvedtaket at fellesrådene i de to kommunene også må gjennomføre tilsvarende sammenslåing med virkning fra samme tidspunkt, jfr. kirkeloven § 5 siste ledd.

 

De to fellesrådene vedtok i møte 14. juni 2017 opprettelsen av Lyngdal kirkelig fellesnemnd (se vedtakene under møteplan og saksdokumenter). Nemnda har to representanter fra hvert av fellesrådene, samt en kommunal representant og en prest/prost oppnevnt av biskopen.

 

Nemnda består av følgende medlemmer:

Terje Litland (Lyngdal), leder

John Øydna (Audnedal), nestleder

John Terje Rosfjord (Lyngdal), 

Richart Håland (Audnedal)

Geriulf Grødem (oppnevnt av biskopen)

Unni Nilsen Husøy (oppnevnt av kommunene)

 

Komplett liste inkl varamedlemmer og kontaktopplysninger finner du her.

Mandat for fellesnemnda finner du her.

Gjeldende prosjekt- og framdriftsplan finner du her.

Reglement for medbestemmelse i prosjektperioden finner du her

 

Fellesnemnda har tilsatt Carl Magnus Salvesen som prosjektleder i perioden 20.11.17-31.12.19.

Spørsmål om sammenslåingsprosessen kan du rette til ham, e-post cms@lyngdal.kirken.no eller mobil 95 85 35 01.

Vedtatte Reglementer, Retningslinjer, Vedteketer og Rutiner Lyngdal kirkelige fellesråd

Lyngdal kirkelige fellesnemnd har samordnet og vedtatt følgende reglementer, retningslinjer, vedtekter og rutiner:

Arbeidsreglement 2019 Lyngdal kirkelige fellesråd - Vedtatt 26.02.19

Tilsettingsreglement 2019 Lyngdal kirkelige fellesråd - Vedtatt 26.02.19

Permisjonsreglement 2019 Lyngdal kirkelige fellesråd - Vedtatt 26.02.19

Reglement for Administrasjonsutvalget 2019 Lyngdal kirkelige fellesråd - Vedtatt 26.02.19

Økonomireglement for Lyngdal kirkelige fellesråd 2019 - Vedtatt 26.02.19

Reglement for Erkjentlighetsgaver 2019 Lyngdal kirkelige fellesråd - Vedtatt 26.02.19

Reglement for tjenestetelefon og tjeneste-pc, Lyngdal kirkelig fellesråd - Vedtatt 26.02.19

Retningslinjer for Lyngdal kirkelige fellesråds bruk av sosiale medier - Vedtatt 26.02.19

Delegasjonsreglement 2019 Lyngdal kirkelige fellesråd - Vedtatt 26.03.19

Etiske retningslinjer 2019 Lyngdal kirkelige fellesråd - Vedtatt 26.03.19

Vedtekter for gravplassene i Lyngdal kommune  2020 Lyngdal kirkelige fellesråd - Vedtatt 26.11.19

Regler for avgift ved utleie av kirkene i Lyngdal - Vedtatt 24.09.19 - Gjeldende fra og med 01.01.2020

Ordning for medbestemmelse - Vedtatt 24.09.19

Lønnspolitiske retningslinjer - Vedtatt 24.09.19

Varsling rutiner - Agder og Telemark bisepdømmeråd - HMS 7.7.3

Egenmeldingsblankett med orientering til arbeidstkaeren om bruk av egenmelding

Avviksskjema Lyngdal kirkelige fellesråd

Samordningsavtale HMS for ATBR- LKF 30.10.19 - Signert

HMS - Virksomhetsplan - Lyngdal kirkelige fellesråd 2019

HMS Internkontroll kapittel 0-8 pr. 26.02.19

Rutiner for varsling Lyngdal kirkelige fellesråd - Vedtatt 29.10.19, gjeldende fra 29.10.19

Vilkår for bruk og utleie av kirker og kapell i Lyngdal  - Vedtatt 29.10.19, gjeldende fra 01.01.20