Lyngdal kirkelige fellesnemnd


Stortinget vedtok 8. juni 2017 at kommunene Audnedal og Lyngdal skal slås sammen til én kommune fra 01.01.2020. Innst. 386 S (2016-2017). I og med at det skal være ett kirkelig fellesråd i hver kommune, følger det av Stortingsvedtaket at fellesrådene i de to kommunene også må gjennomføre tilsvarende sammenslåing med virkning fra samme tidspunkt, jfr. kirkeloven seksjon 5 siste ledd

De to fellesrådene vedtok i møte 14. juni 2017 opprettelsen av Lyngdal kirkelig fellesnemnd (se vedtakene under møteplan og saksdokumenter). Nemnda har to representanter fra hvert av fellesrådene, samt en kommunal representant og en prest/prost oppnevnt av biskopen.

Fellesnemnda har tilsatt Carl Magnus Salvesen som prosjektleder i perioden 20.11.17-31.12.19. Spørsmål om sammenslåingsprosessen kan du rette til ham, e-post cms@lyngdal.kirken.no eller mobil 95 85 35 01.

 

Nemnda består av følgende medlemmer:

Terje Litland (Lyngdal), leder
John Øydna (Audnedal), nestleder
John Terje Rosfjord (Lyngdal)
Richart Håland (Audnedal)
Geriulf Grødem (oppnevnt av biskopen)
Unni Nilsen Husøy (oppnevnt av kommunene)

 

Komplett liste inkl varamedlemmer og kontaktopplysninger finner du her.
Mandat for fellesnemnda finner du her.
Gjeldende prosjekt- og framdriftsplan finner du her.
Reglement for medbestemmelse i prosjektperioden finner du her. 

 

VEDTATTE REGLEMENTER, RETNINGSLINJER, VEDTEKETER OG RUTINER LYNGDAL KIRKELIGE FELLESRÅD