Gravferd


Lyngdal kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet i Lyngdal kommune

Lyngdal kirkelige fellesråd tar imot begjæring om gravferd og sørger for at kiste eller urne blir gravlagt i avtalt grav. Det er Lyngdal kirkelige fellesråd som vedlikeholder gravplassene i kommunen og som administrere feste og krever inn festeavgift for grav. Dette gjøres i henhold til og med hjemmel i til lov om gravplass, kremasjon og gravlegging.

Den norske kirke i Lyngdal tilbyr gravferdssermonier fra våre kirker i Austad, Lyngdal, Kvås, Konsmo og Grindheim. Ved gravlegging på Lyngdal kirkegård velger ca to av tre å benytte Lyngdal kapell for avholdelse av sermoni i forbindlese med gravleggingen. Kirken spiller en viktig rolle ved livets slutt for veldig mange. I kirken har vi en egen begravelsesliturgi og vi kan tilby en seremoni som er velprøvd i møte med døden, sorgen, savnet og oppstandelsehåpet. På nettsiden til Den norske kirke kan du lese mer om gravferd. Når noen dør er det normalt å ta kontakt med et begravelsesbyrå som bistår i arbeidet med å planlegge og gjennomføre en gravferd. 

Lyngdal kapell er er ikke viglset og derfor livsynsnøytralt. Det kan brukes av hele kommunens befolkning og alle tros- og livssynsamfunn vederlagsfritt i forbindelse med begravelsesseremonier for kommunens innbyggere.

Når avdøde er medlem av Den norske kirke i ett av soknene i Lyngdal kommune kan soknekirken benyttes til gravferdssermoni vederlagsfritt. Andre kristne trossamfunn kan leie soknekirkene i forbindelse med gravlegging. 

Her kan du laste ned "Regler for avgift ved utleie av kirkene i Lyngdal". Disse ble vedtatt av Lyngdal kirkelige fellesnemnd i FN-sak 29-19 og gjort gjeldende fra og med 01.01.2020.

I forbindelse med sammenslåingen av Lyngdal og Audnedal ble vedtektene for gravplassene i Lyngdal oppdatert. I disse vedtektene finner du informasjon om blant annet ferdsel på gravplassene, feste og festetid, ferdningstid, grav og gravminner, plantefelt og plantematerialer, stellavtaler, navnet minnelund, bårerom, næringsviksomhet, arbeid på gravplassene og søppelhåndtering ved kirkegårdene i Lyngdal kommune. Her kan du laste ned "Vedtekter for gravplassene i Lyngdal kommune 2020 Lyngdal kirkelige fellesråd". Disse ble vedtatt av Lyngdal kirkelige fellesråd i FN-sak 41-19 og gjort gjeldende fra og med 01.01.2020.

Tilbake